in

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN BEKLENTİLERİMİZ

Eğitim çalışanlarının sorunları çözümlenmeden eğitimin alanındaki sorunların çözüme kavuşamayacağı bilinmektedir. Bu nedenle eğitim çalışanlarının sorunlarının tespitinin ve çözüm yollarının ortaya konması önem taşımaktadır.

METESEN olarak eğitim alanındaki bir kısım sorunlara ilişkin MEB’den taleplerimiz aşağıya sıralanmıştır.

1) Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve itibarının güçlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” biran önce yasalaşması.

2) Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının verilen sözler ve beklentiler doğrultusunda 3600’e çıkarılması konusunda düzenleme yapılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması.

3) Branş ayrımı yapılmaksızın öğretmen kadrolarında görev yapan tüm eğitim çalışanlarına fiilen görev yaptıkları her yıl için fiili hizmet zammı (yıpranma payı) verilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması.

4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlarda görev yapan meslek dersi öğretmenlerine %6 ila %15 oranlarında verilen ve uzun yıllardır değiştirilmeyen “ilave eğitim-öğretim tazminatı”nın artırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması ve ilave eğitim-öğretim tazminatının bütün meslek dersi öğretmenlerine aynı oranda verilmesi.

Mesleki ve teknik eğitim okullarında görev yapmayı teşvik etmek amacıyla genel bilgi dersleri öğretmenlerine de belli oranda dâhilinde ilave eğitim-öğretim tazminatı verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesinin yapılması.

5) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede maarif müfettişleri hakkında getirilen düzenleme sonrası eğitim kurumları yöneticilerine gittikçe artan sayılarda muhakkiklik görevinin verilmesi, eğitim kurumları yöneticilerinin bulundukları kurumdaki yönetim görevlerini aksattığı gibi kurumundan uzun süreli ayrı kalmaya neden olmaktadır. Ayrıca söz konusu görev için hiçbir ücret ödenmemesi de yöneticilerin mağduriyetine neden olmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için muhakkiklik görevi verilen yöneticilere ücret ödemesinin yapılmasına yönelik düzenleme yapılması.

6) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenlerinin Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine verdikleri dersler için görevlendirildiklerinde ücretlerini “Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi” kapsamında genel bilgi derslerinde görev alan öğretmenler gibi %100 artırımlı olarak alamamaktadırlar. Bu durum adaletsizlik, eşitsizlik ve personel görevlendirmede sorunlara yol açmaktadır. Bu kapsamda yapılan derslerin ücretlerinin de %100 artırımlı ödenmesinin sağlanması için düzenleme yapılması, ayrıca bu Yönerge kapsamında atölye ve laboratuvar öğretmelerinin de mesleki eğitime yönelik kurslar açabilmesi için gerekli değişikliğine gidilmesi.

7) “Mesleki Eğitim’de 1000 Okul Projesi” nin tüm mesleki ve teknik okulları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması.

8) Çıraklık eğitiminin mesleki eğitimin alt yapısını oluşturduğu dikkate alınarak Mesleki Eğitim Merkezlerinin, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesine alınmasına yönelik çalışmalar yapılması ve norm kadrolarının da buna göre düzenlenmesi.

9) Bütün mesleki ve teknik liseleri “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” şeklinde tek isimle eğitim ve öğretim yapmakta olup, toplumda bu okullarda hangi alanda eğitimin yapıldığı kargaşası yaşanmaktadır. Ayrıca bu yapılanma, okullarımızda kurum kültürünü olumsuz etkilemiş, tanınırlık ve bilinirliklerini de yok etmiştir. Kamuoyunda meslek liselerine olan negatif algının giderilmesi ve öğrencilerin bu okullara yönelim azlığını ortadan kaldırmak amacıyla okul adlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik diğer sosyal tarafların da katılımıyla birlikte çalışmaların yapılması.

10) CİMER’e yapılan asılsız ihbar ve şikâyetler ile dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin mevzuata uygun olmayan şikâyetlerin işleme konulmaması ve asılsız şikâyet durumlarında başvuru sahibine yasal işlem uygulanması için yasal düzenlemelerin yapılması.

11) Yeni öğretmen atamalarında, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin kontenjanlarının artırılması.

12) Kapasitesi uygun meslek ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönelik yetenek ve becerilerin daha iyi belirlenmesi amacıyla ortaokulların da açılmasına yönelik çalışmalar yapılması.

13) Proje Okulu Uygulamalarında; projenin okul bazında değil, uygulanacak program bazında olması, insan kaynaklarını kapsamaması, öğretmen atamalarının mevcut yönetmelikler dâhilinde yapılması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

ALAN/BÖLÜM ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLERİNİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN MEB’DEN GELEN CEVAP